अतिरिक्त समय काम गरेबापत पाउने सुविधा सम्बन्धमा निर्धारित मापदण्ड

दर्ता विधेयक

Darta

समितिमा गएका विधेयक

Samiti

पारित विधेयक

Parit

प्रमाणीकरण भएका बिधेयक

Pramanikaran