उपभोक्ताको संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक , २०७५

आर्थिक वर्ष
स्क्रोलमा देखाउने
Off
दर्ता मिति
२०७५/१२/१०
दर्ता नं.
२७
क्र.स.
०१

दर्ता विधेयक

Darta

समितिमा गएका विधेयक

Samiti

पारित विधेयक

Parit

प्रमाणीकरण भएका बिधेयक

Pramanikaran