कर्णाली प्रदेश वाणिज्यसम्बन्धी विधेयक, २०७६

दर्ता विधेयक

Darta

समितिमा गएका विधेयक

Samiti

पारित विधेयक

Parit

प्रमाणीकरण भएका बिधेयक

Pramanikaran