संसदको प्रभावकारितामा संसदीय दलको भूमिका_नारायणप्रसाद ढकाल

दर्ता विधेयक

Darta

समितिमा गएका विधेयक

Samiti

पारित विधेयक

Parit

प्रमाणीकरण भएका बिधेयक

Pramanikaran