नेपालको संसदीय अभ्यासमा विधायिकी परीक्षण_नागेन्द्रप्रसाद चौधरी

दर्ता विधेयक

Darta

समितिमा गएका विधेयक

Samiti

पारित विधेयक

Parit

प्रमाणीकरण भएका बिधेयक

Pramanikaran