कर्णाली प्रदेशको वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६

आर्थिक वर्ष
स्क्रोलमा देखाउने
Off
दर्ता मिति
२०७६/१०/१९
दर्ता नं.
३८
सभाबाट पारित मिति
२०७७/०३/०८
क्र.स.
३४

दर्ता विधेयक

Darta

समितिमा गएका विधेयक

Samiti

पारित विधेयक

Parit

प्रमाणीकरण भएका बिधेयक

Pramanikaran