कानून निर्माणमा लग्रोलिङ्गको अवधारणा र अभ्यास_लक्ष्मण अर्याल

दर्ता विधेयक

Darta

समितिमा गएका विधेयक

Samiti

पारित विधेयक

Parit

प्रमाणीकरण भएका बिधेयक

Pramanikaran