प्रदेश सभाको आगामी बैठक मिति २०७६ फागुन १९ गते दिनको ३:०० बजे बस्ने व्यहोरा जानकारीका लागि अनुरोध ।

दर्ता विधेयक

Darta

समितिमा गएका विधेयक

Samiti

पारित विधेयक

Parit

प्रमाणीकरण भएका बिधेयक

Pramanikaran