शान्ति तथा पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना गर्न बनेको विधेयक माथि ७२ घण्टे सूचना

दर्ता विधेयक

Darta

समितिमा गएका विधेयक

Samiti

पारित विधेयक

Parit

प्रमाणीकरण भएका बिधेयक

Pramanikaran