प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य सम्बन्धमा

दर्ता विधेयक

Darta

समितिमा गएका विधेयक

Samiti

पारित विधेयक

Parit

प्रमाणीकरण भएका बिधेयक

Pramanikaran