कानूनका स्रोत तथा नेपालमा कानून निर्माण प्रक्रिया_घनश्याम खुलाल

दर्ता विधेयक

Darta

समितिमा गएका विधेयक

Samiti

पारित विधेयक

Parit

प्रमाणीकरण भएका बिधेयक

Pramanikaran