संघीय संसदमा सम्पूर्ण विवरणको तयारीः एक अध्ययन_रामप्रसाद गैरे

दर्ता विधेयक

Darta

समितिमा गएका विधेयक

Samiti

पारित विधेयक

Parit

प्रमाणीकरण भएका बिधेयक

Pramanikaran