नेपालको संघीयतामा तीन तह बीचको अन्तरसम्बन्ध र संवैधानिक सीमा_बाबुराम बस्याल

दर्ता विधेयक

Darta

समितिमा गएका विधेयक

Samiti

पारित विधेयक

Parit

प्रमाणीकरण भएका बिधेयक

Pramanikaran