प्रदेश सभाको साँगठनिक संरचनाको प्रतिवेदन

दर्ता विधेयक

Darta

समितिमा गएका विधेयक

Samiti

पारित विधेयक

Parit

प्रमाणीकरण भएका बिधेयक

Pramanikaran