सार्वजनिक लेखा समितिको मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन ।

दर्ता विधेयक

Darta

समितिमा गएका विधेयक

Samiti

पारित विधेयक

Parit

प्रमाणीकरण भएका बिधेयक

Pramanikaran