कर्णाली प्रदेशका मुख्य न्यायधिवक्ताको काम¸कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका शर्तसम्बन्धी कानून तर्जुमा गर्न बनेको विधेयक¸२०७५