विधेयक

शिर्षक मिति दस्तावेज
प्रदेश लोक सेवा आयोगको विधेयक 2019-08-21 प्रदेश लोक सेवा आयोगको विधेयक_0.pdf
प्रदेश सभा पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ 2019-01-02 प्रदेश सभा पदाधिको पारिश्रमिक र सुविधा विधेयक १.pdf
प्रदेश सभा पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ 2019-01-02 प्रदेश सभा पदाधिको पारिश्रमिक र सुविधा विधेयक १.pdf
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ 2019-01-02 मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक विधेयक १.pdf
रुकुम(पश्चिम) र जुम्लामा सञ्चालन भएको कर्णाली प्रदेश सहकारी विधेयक, २०७५ उपर सुझाव संकलन कार्यक्रम 2018-09-28 रुकुम(पश्चिम), जुम्ला जनपरामर्श कार्यक्रम प्रतिवेदन.docx
कर्णाली प्रदेश सहकारी विधेयक, २०७५ 2018-08-20 कर्णाली प्रदेश सहकारी ऐन २०७५pdf.pdf
प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक 2018-08-09 विनियोजन विधेयक २०७५.pdf
कर्णाली प्रदेश आकस्मिक कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ 2018-08-09 कर्णाली प्रदेश आकस्मिक कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५.pdf
कर्णाली प्रदेश ऋण उठाउने अधिकारको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2018-08-09 कर्णाली प्रदेश ऋण उठाउने अधिकारको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक.pdf
कर्णाली प्रदेशका मुख्य न्यायधिवक्ताको काम¸कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका शर्तसम्बन्धी कानून तर्जुमा गर्न बनेको विधेयक¸२०७५ 2018-08-09 मुख्य न्यायधिवक्ताको काम¸कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका शर्तसम्बन्धी.pdf
प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक 2018-07-18 प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक.pdf
विनियोजन विधेयक २०७५ 2018-07-18 विनियोजन विधेयक २०७५.pdf
सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण विधेयक २०७५ 2018-07-18 सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण विधेयक २०७५.pdf